Series 1972010203040506070809101112  
Star Trek (Gold Key) - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 -
Star Trek (Bantam) 5, 6, 7, 8 - - - - - - - - - - - -
Star Trek UK (Corgi Books)   1